Onze juridische informatie eenvoudig en transparant inzichtelijk

Algemene Voorwaarden – Versie maart 2017

Artikel 1 Definities

Aansluiting de mogelijkheid gebruik te maken van de door Viditel Maatwerkcommunicatie BV geboden en door de Contractant bestelde diensten;
Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden;
Annex een document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst. In de Overeenkomst is vermeld welke Annexen ervan deel uitmaken;
Apparatuur alle ten behoeve van de te leveren Diensten aan de Contractant geleverde of ter beschikking gestelde voorzieningen, zoals onder andere hardware, installaties, (elektronische) apparatuur, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten;
Bestelformulier een formulier dat, indien gebruikt, deel uitmaakt van de Overeenkomst, waarin door of op verzoek van de Contractant onder meer is aangegeven welke Diensten hij zal afnemen;
Cloud Diensten Diensten waarbij Viditel Maatwerkcommunicatie BV via het internet het gebruik van software, hardware, opslagruimte en/of gegevens beschikbaar stelt aan de Contractant;
Contractant de partij met wie Viditel Maatwerkcommunicatie BV spreekt over de levering van Diensten, alsmede de partij met wie Viditel Maatwerkcommunicatie BV een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft gesloten;
Dienst(en) de dienst (waaronder ook worden verstaan Telecom Diensten, Internet Diensten en Cloud(gerelateerde) Diensten) en faciliteiten die Viditel Maatwerkcommunicatie BV volgens de Overeenkomst aan de Contractant aanbiedt;
Domeinnaam een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde Dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Contractant, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt;
Gebruikersnaam de door Viditel Maatwerkcommunicatie BV aan de Contractant toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Contractant in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van Viditel Maatwerkcommunicatie BV;
Internet Diensten Diensten zoals bijvoorbeeld toegang tot het internet, hosting van websites, e- mail en/of domeinregistratie en aanverwante Diensten;
IP-adres een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie;
Overeenkomst iedere overeenkomst tussen Viditel Maatwerkcommunicatie BV en Contractant inzake de levering van Diensten en/of Apparatuur;
Telecom Diensten Diensten waarbij Viditel Maatwerkcommunicatie BV aan de Contractant het gebruik van telefonie (al dan niet via VoIP) beschikbaar stelt en de werkzaamheden en handelingen verricht die daarmee verband houden;
Viditel is de handelsnaam van Viditel Maatwerkcommunicatie BV; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Viditel BV, statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende aan De Vlotkampweg 76, 6545 AG Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 68315422, dan wel de vennootschap waaraan de rechten en verplichtingen van Viditel Maatwerkcommunicatie B.V. overeenkomstig artikel 15 zijn overgedragen. In deze Algemene voorwaarden wordt voorts Viditel Maatwerkcommunicatie BV aangeduid als Viditel.

ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een Algemeen Gedeelte en drie Bijzondere Gedeelten. De Bijzondere Gedeelten bestaan uit een gedeelte Telecom Diensten, een gedeelte Internet Diensten en een gedeelte Cloud Diensten. De Bijzondere Gedeelten bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot een soort Dienst. De bepalingen in het Algemeen Gedeelte zijn onverkort van toepassing op de Diensten als genoemd onder de Bijzondere Gedeelten, behalve voor zover deze inhoudelijk tegenstrijdig zijn, waarbij de bepalingen in de Bijzondere Gedeelten voorgaan.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes aan en Overeenkomsten met de Contractant van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoop- en/of andere voorwaarden van de Contractant worden van de hand gewezen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen Viditel en de Contractant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.4 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de documenten behorende bij de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:

  1. de tekst van de “Overeenkomst ten behoeve van de levering van diensten door Viditel”;
    b. de Annexen (vermeld op het onder 2.4a genoemd stuk afhankelijk van de soort Diensten)
  2. de Algemene Voorwaarden

2.5 De kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend het doel het zoeken in de voorwaarden te vergemakkelijken. Hieraan komt geen zelfstandige betekenis toe en de kopjes kunnen dan ook geen rol spelen bij de eventuele uitleg van de (bepalingen van de) Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van Viditel zijn volledig vrijblijvend en gebaseerd op de door de Contractant gedane mededelingen, verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens, en kunnen te allen tijde door Viditel worden herroepen vóór, en onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, waarbij de aanvaarding door Viditel of de bevestiging van de aanvaarding van de Contractant door Viditel, steeds schriftelijk of via elektronische weg moet hebben plaatsgevonden. Een Overeenkomst komt bij gebreke van een door Viditel schriftelijk of langs elektronische weg gestuurde aanvaarding of bevestiging, ook tot stand doordat Viditel feitelijk uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

3.3 Contractant is gehouden de informatie zoals gespecificeerd in de Overeenkomst en, indien van toepassing, het Bestelformulier te verstrekken, maar in ieder geval ook:
– Natuurlijke personen: op verzoek van Viditel een identificatiebewijs als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht en een bewijs van een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland;

– Rechtspersonen: op verzoek van Viditel een uittreksel verstrekken van hun registratie bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan twee maanden.

3.4 Viditel is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Contractant.

3.5 Viditel is zowel voor als na de totstandkoming van een Overeenkomst gerechtigd om naar het oordeel van Viditel, redelijke zekerheid voor de nakoming van de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen van Contractant te verlangen. Contractant is verplicht op het eerste verzoek van Viditel daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken. Voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 6:51 lid 1 Burgerlijk Wetboek, bepaalt Viditel in welke vorm de zekerheid dient te worden verstrekt en tot welke omvang zekerheid dient te worden verstrekt.

3.6 Door Viditel voor het sluiten van een Overeenkomst, of voor een aanvulling op een bestaande Overeenkomst, aan de Contractant verstrekte besparingsoverzichten of “return-of-investment” modellen, zijn ten alle tijden volledig indicatief. Deze zijn gebaseerd op algemene ervaringen van Viditel en/of door de Contractant verstrekte informatie en hebben slechts tot doel enig inzicht te verstrekken in mogelijke besparingen, uitgaande van algemene informatie. De Contractant kan aan dergelijke overzichten of modellen in geen geval rechten ontlenen.

Artikel 4 Levering en uitvoering

4.1 Iedere Overeenkomst tussen Viditel en de Contractant wordt aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Viditel. Deze goedkeuring kan door de directie zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, waardoor er geen Overeenkomst tot stand komt tussen Viditel en Contractant en/of (bij bemiddeling door Viditel) tussen de betreffende provider en Contractant, ook indien de Overeenkomst wel door Contractant is ondertekend. De Contractant kan op het in dit artikellid opgenomen voorbehoud geen beroep doen.

4.2 Contractant verplicht zich alle door Viditel gevraagde medewerking tijdig en volledig te verlenen. Viditel kan een Overeenkomst slechts uitvoeren indien alle gevraagde noodzakelijke medewerking door Contractant tijdig en volledig wordt verleend. Indien het uiteindelijk niet kunnen uitvoeren van (een deel van) een Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de Contractant, zal deze gehouden zijn de door Viditel in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

4.3 Alle door Viditel gegeven termijnen voor levering zijn indicatief en zijn in geen geval aan te merken als fatale termijn. Viditel komt door het enkel overschrijden van een door haar genoemde of overeengekomen (al dan niet uiterste) termijn niet in verzuim. In alle gevallen waarin een uitdrukkelijke uiterste termijn is overeengekomen, kan eerst sprake zijn van verzuim aan de zijde van Viditel, indien Viditel schriftelijk door Contractant schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij haar voldoende gelegenheid wordt geboden alsnog te presteren en/of alternatieve oplossing wordt geboden.

4.4 De termijnen voor levering zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van/bij de Contractant en de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen Diensten. Termijnen voor levering kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten of van de gebouweigenaar in geval van graafwerkzaamheden. De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming(en) en medewerking van de gebouweigenaar en/of enige andere derde waarvoor de toestemming en/of medewerking is vereist teneinde de Diensten tijdig, juist en volledig te kunnen leveren.

4.5 De Diensten en Apparatuur worden indien mogelijk geleverd op het adres (en waar van toepassing op de betreffende etage/verdieping) zoals door de Contractant is verzocht.

4.6 Indien voor of na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat levering van de bestelde Dienst technisch niet of niet geheel mogelijk is, kan Viditel aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Contractant dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de Contractant geen aanspraak maken op levering van de Dienst, zonder dat Viditel gehouden is enige schade te vergoeden.

4.7 Viditel bepaalt de wijze van transport. Verzending/ vervoer van Apparatuur geschiedt steeds voor rekening en risico van de Contractant. Viditel is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover Viditel zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

4.8 Contractant is verplicht elke zending van Apparatuur direct bij aflevering grondig te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van Apparatuur, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Viditel. Indien de beschadiging of ontbrekende Apparatuur na aflevering wordt geconstateerd, dient dit op straffe van verval van iedere aanspraak ter zake van de Contractant, alsnog binnen een termijn van 7 dagen schriftelijk bij Viditel gemeld te worden.

4.9 Indien door Viditel gegrond wordt bevonden zal Viditel naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke Apparatuur vervangen.

4.10 Na aftekening voor ontvangst wordt de Contractant geacht de zending van de Apparatuur te hebben goedgekeurd.

4.11 Viditel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

4.12 Indien de directe werkuitvoering door oorzaken buiten de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van Viditel wordt belemmerd is Viditel gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten apart aan de Contractant in rekening te brengen.

4.13 Indien is overeengekomen, dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is Viditel gerechtigd de uitvoering van die onderdelen, die tot de volgende fase behoren op te schorten totdat de Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.14 Viditel kan het aanbod van Diensten naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken op grond van kwaliteits- en/of kwantiteitsoverwegingen.

Artikel 5 Algemene verplichtingen van de Contractant

5.1 De Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van Viditel.

5.2 Het is de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van Viditel, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze mogelijk schade zou kunnen toebrengen aan de systemen van Viditel en/of overige (internet) gebruikers, e.e.a. naar het oordeel van Viditel.

5.3 De Contractant zal Viditel alle naar het oordeel van Viditel noodzakelijke medewerking verlenen ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst en zal alle informatie verschaffen die Viditel nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten, waaronder begrepen het tijdig melden van wijzigingen van voor Viditel relevante gegevens, zoals adresgegevens en/of nota gegevens.

Artikel 6 Dienstenniveau

6.1 Voor Diensten geldt, naast de bepalingen van artikel 4.6, dat levering van de Dienst mede afhankelijk is van het feit of de Dienst beschikbaar is op de locatie zoals door de Contractant aangegeven, een en ander naar beoordeling van Viditel.

6.2 Behalve in het geval waarin tussen Viditel en Contractant schriftelijk een voldoende concreet resultaat is overeengekomen, waarbij tevens schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat een dergelijk resultaat door Viditel wordt gegarandeerd, geldt ten aanzien van de uitvoering van alle Diensten te allen tijde dat sprake is van een inspanningsverbintenis van Viditel. Viditel staat dus ook niet in voor enig resultaat ten aanzien van snelheid, beschikbaarheid (uptime) of anderszins.

6.3 In het geval Viditel met Contractant schriftelijk een bepaald serviceniveau is overeengekomen, dan wordt bij het meten van de beschikbaarheid van de Dienst buiten beschouwing gelaten (1) aangekondigde buitengebruikstelling wegens, naar het oordeel van Viditel of diens leverancier, noodzakelijk onderhoud en (2) iedere overige omstandigheid die buiten de directe invloedsfeer van Viditel ligt, waaronder bijvoorbeeld een storing bij leverancier(s) van Viditel. De door Viditel gemeten beschikbaarheid geldt als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs van Contractant.

6.4 Viditel staat niet in voor geschiktheid of bruikbaarheid van de Diensten voor het doel dat de Contractant voor ogen heeft.

Artikel 7 Apparatuur

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Contractant zelf Apparatuur en programmatuur aan te schaffen om Viditel in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.

7.2 In het geval waarin Viditel Apparatuur aan de Contractant ter beschikking stelt in verband met de uitvoering van een Dienst, wordt deze alleen aan de Contractant verkocht en wordt aldus, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.7, de eigendom aan de Contractant overgedragen, voor zover dit uitdrukkelijk uit de Overeenkomst blijkt.

7.3 Als niet uit de Overeenkomst blijkt dat de betreffende Apparatuur in eigendom wordt overgedragen, dan wordt de Apparatuur door Viditel aan de Contractant verhuurd. De in de Overeenkomst ten aanzien van de betreffende Apparatuur opgenomen prijs, heeft dan te gelden als vaste huurprijs voor de gehele duur van de Overeenkomst, verlengingen daarin begrepen. In het geval er geen prijs voor de betreffende Apparatuur is overeengekomen, wordt deze geacht door Viditel in bruikleen te zijn gegeven.

7.4 Voor netwerkapparatuur zoals modems en routers geldt dat deze aan de Contractant worden verhuurd (als een prijs is overeengekomen) of in bruikleen wordt gegeven, zodat de eigendom hiervan in geen geval overgaat op de Contractant. Dit geldt altijd alleen in geval er sprake is van een door Viditel aan Contractant aangeboden huur- en/of bruikleenovereenkomst.

7.5 Programmatuur verband houdend met ter beschikking gestelde of geleverde Apparatuur wordt in geen geval overgedragen, hiervoor wordt in alle gevallen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie verstrekt.

7.6 Ten aanzien van garantie, onderhoud en functioneren van door Viditel aan de Contractant geleverde of alleen aan de Contractant ter beschikking gestelde Apparatuur, gelden de voorwaarden welke door de leverancier van de betreffende Apparatuur met Viditel zijn overeengekomen. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Viditel bij de Contractant in rekening worden gebracht.

7.7 In het geval Viditel Apparatuur verkoopt aan de Contractant, blijft de eigendom van alle Apparatuur bij Viditel en gaat eerst over op de Contractant, wanneer de Contractant de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen ter zake van alle door Viditel geleverde Diensten en Apparatuur, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Viditel ten behoeve van de Contractant verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan. Zolang de Contractant de in dit artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om geleverde Apparatuur in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

7.8 Het is Contractant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de Apparatuur, deze te verplaatsen, te openen, of anderszins te bewerken en/of beïnvloeden zonder uitdrukkelijke voorafgaande, schriftelijke toestemming van Viditel.

7.9 Contractant zal derden die rechten doen gelden op de Apparatuur of maatregelen zoals inbeslagname willen uitvoeren, op de hoogte stellen van het eigendom van Viditel. Contractant zal tevens in dat geval Viditel onmiddellijk inlichten.

7.10 Installatie van Apparatuur geschiedt door Viditel of door Viditel ingeschakelde installateurs op een met Contractant overeengekomen locatie.

7.11 Tijdstippen van installatie, programmering en onderhoud zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld.

7.12 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de Apparatuur in eigendom van Viditel of van een door Viditel ingeschakelde toeleverancier, tenzij de schade is ontstaan door aan Viditel toe te rekenen handelen of nalaten.

7.13 De Contractant is gehouden zorg te dragen voor afdoende beveiliging van de Apparatuur en verzekering van de Apparatuur tegen schade.

7.14 Na beëindiging van de Overeenkomst is de Contractant verplicht om bij huur en Apparatuur, waarvan het eigendom niet overgaat op de Contractant, op eerste verzoek van Viditel daartoe, medewerking te verlenen tot het afgeven aan, danwel het laten terugnemen door Viditel van de Apparatuur.

Artikel 8 Tarieven

8.1 De tarieven welke Viditel de Contractant voor de Diensten in rekening brengt staan vermeld in de Overeenkomst dan wel een Annex.

8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent Viditel de Contractant:

  1. een maandelijks met de Contractant overeengekomen, vast tarief (vermeld in de Overeenkomst); c. een eenmalig tarief (vermeld in de Overeenkomst) voor de installatie en/of oplevering van de Dienst gebaseerd op de uitvoering van de werkzaamheden tijdens kantooruren, tenzij anders vermeld.
  2. een vergoeding per geslaagde oproep alsmede een gebruiks- en bestemmingsafhankelijk tarief. Het laatste bedrag zal worden berekend in tijdseenheden van één seconde, tenzij anders overeengekomen;

8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief btw.

8.4 Viditel is te allen tijde gerechtigd de onder artikel 8.2a genoemde tarieven alsmede kortingspercentages te wijzigen. Viditel stelt de Contractant 14 dagen voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte.

8.5 Viditel is maximaal twee keer per kalenderjaar, ongeachte de ingangsdatum of looptijd van de Overeenkomst met de Contractant, gerechtigd het onder 8.2b genoemde soort tarief te wijzigen, waarbij het gewijzigde tarief ingaat 1 kalendermaand nadat de Contractant van de wijziging op de hoogte is gesteld. Een verhoging van het tarief die groter is dan de verhoging conform de Consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, reeks “Alle huishoudens” en uitgaande van basisjaar 2015=100, geeft de Contractant, zonder enige aansprakelijkheid voor Viditel, het recht om de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is.

8.6 Indien Viditel ten behoeve van de Contractant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of zijn ontstaan doordat de Contractant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, dan wel andere kosten die Viditel tijdens het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kon voorzien, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

Artikel 9 Facturering en betaling

9.1 Viditel stuurt de Contractant maandelijks vooraf per e-mail (digitaal) een factuur voor de geleverde Diensten en wordt middels automatisch incasso geïncasseerd op de door Contractant opgegeven IBAN-nummer waarop SEPA-machtiging van toepassing is.

9.2Voor de levering van Diensten en Apparatuur zal ná ondertekening van de overeenkomst Viditel aan Contractant 75% van de eenmalige investering factureren. De overige 25% van de eenmalige investering wordt gefactureerd op de dag dat Diensten “ready for service” beschikbaar zijn gesteld. Zie ook toelichting artikel 16.2.

Bij aanvangsperiode en in gebruik name van Diensten en Apparatuur wordt de maandfactuur 1 maand vooruit gefactureerd. Vanaf moment “activatiemoment” volgt de 1ste maandfactuur berekend tot laatste dag van de maand inclusief volgt de daaropvolgende maandfactuur. Vanaf het “activatiemoment” moment kan het hierdoor voorkomen dat de 1ste maandelijkse periode een langere periode bestrijkt dan 1 maand, afhankelijk van het moment van activeren.

9.3 Een overeengekomen periodieke vergoeding dient voor de eerste maal te worden betaald uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.4 Indien niet betaald wordt door middel van automatische incasso, is de Contractant verplicht de factuur te betalen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.5 Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Contractant, onverminderd de overige bevoegdheden van Viditel, verplicht de buitengerechtelijke kosten van Viditel en de wettelijke handelsrente te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % over de eerste € 2.500,- en 10 % over het daarboven verschuldigde. In het geval de daadwerkelijk door Viditel gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan is Contractant de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Viditel kan ten alle tijden een lager bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen dan waartoe zij op grond van dit artikellid bevoegd is, welk bedrag de Contractant dan is gehouden te voldoen. De Contractant kan hieraan geen rechten ontlenen, ook niet voor toekomstige situaties. Het bepaalde in dit artikel 9.5 geldt ongeacht de benaming die in voorkomend geval door Viditel wordt gehanteerd voor de buitengerechtelijke kosten, zoals incassokosten, administratiekosten, etc.

9.6 De Contractant is gehouden om alle daadwerkelijk door Viditel te maken gerechtelijke kosten te vergoeden, verband houdend met de invordering van enig door de Contractant aan Viditel verschuldigd bedrag.

9.7 Als basis voor facturering leveren de door Viditel geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik hiervan dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Contractant te leveren tegenbewijs.

9.8 Indien de Contractant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dan dient hij schriftelijk, op straffe van verval van het recht daartoe, binnen 14 dagen na factuurdatum, gemotiveerd bij Viditel te protesteren.

9.9 Iedere uit de Overeenkomst volgende betalingstermijn geldt voor de Contractant als fatale termijn, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk is bepaald dat een betalingstermijn niet als fataal heeft te gelden. Indien de Contractant niet tijdig heeft betaald, is deze dan ook in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. In aanvulling op lid 4 van dit artikel, geldt dat de Contractant bij gebruikmaking van automatische incasso in verzuim raakt door stornering van hetgeen middels automatische incasso is afgeschreven of door het mislukken van de automatische incasso door een oorzaak die niet het gevolg is van een handelen of nalaten van Viditel.

9.10 De Contractant doet afstand van zijn bevoegdheid tot opschorting (waaronder ook wordt verstaan het uitoefenen van enig retentierecht) en Contractant doet afstand van iedere eventuele verrekeningsbevoegdheid.

9.11 Indien het gebruik van de Diensten nihil of zeer laag is in een bepaalde periode, kan Viditel afzien van het zenden van een factuur in die periode, met dien verstande dat Viditel zich reeds hierbij het recht voorbehoudt om in een volgende factuur alsnog het bedrag van de niet verzonden factuur in rekening te brengen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Viditel is ten opzichte van de Contractant uitsluitend aansprakelijk voor schade aan zaken van de Contractant, welke schade bovendien het direct en rechtstreeks gevolg moet zijn van het handelen c.q. nalaten door Viditel. Viditel is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, vertragingsschade, kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek en schade als gevolg van aanspraken van derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

10.2 Indien en voor zover Viditel aansprakelijk is ten opzichte van de Contractant, dan is haar vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag dat overeenstemt met de voor de betreffende Dienst door Viditel van de Contractant bedongen prijs. In het geval van een duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de door de Contractant verschuldigde vergoedingen voor drie maanden, Indien een vergoedingsplicht ondanks de in dit artikellid opgenomen beperking een bedrag van € 5.000,00, overstijgt, dan is de totale vergoedingsplicht van Viditel beperkt tot dat bedrag.

10.3 Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in lid 1 en 2 van dit artikel, dan is de totale vergoedingsplicht van Viditel beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Viditel,

10.4 In geen geval is Viditel aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik door de Contractant van de door Viditel geleverde Dienst(en) en/of Apparatuur en aanverwante voorzieningen.

10.5 Alle aanspraken door Contractant tot vergoeding van schade dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk en gedocumenteerd bij Viditel te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.

10.6 De Contractant vrijwaart Viditel onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden op Viditel, die verband houden met of voortvloeien uit de levering van Diensten en/of Apparatuur door Viditel aan de Contractant. Hieronder wordt onder meer verstaan aanspraken in verband met de (door)levering door de Contractant van een Dienst en/of Apparatuur, misbruik of oneigenlijk gebruik door Contractant van de Diensten en/of Apparatuur en al dan niet vermeende inbreuken op rechten van intellectuele eigendom die het gevolg zijn van het door de Contractant aan Viditel ter beschikking stellen van materialen waarop dergelijke rechten van derden rusten of het opslaan of verwerken van materialen waarop dergelijke rechten rusten op of middels een Dienst c.q. Apparatuur van Viditel. Voor zover Viditel ondanks deze vrijwaring gehouden is enig bedrag aan een derde te voldoen als gevolg van een dergelijke aanspraak, dan heeft zij een recht van regres op de Contractant. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Viditel in verband met de aanspraak daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

10.7 Voor de toepasselijkheid voor de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, wordt onder een verplichting van Viditel tot het vergoeden van schade tevens verstaan iedere andere vordering van de Contractant, die er feitelijk toe zou leiden dat Viditel enig bedrag verschuldigd zou zijn. Dus of dit nu wordt gevorderd op grond van (of onder de noemer van) wanprestatie, onrechtmatig handelen, een (terug)betalingsverplichting als gevolg van gehele of partiële ontbinding, gehele of partiële vernietiging of ongerechtvaardigde verrijking. De Contractant doet afstand van zijn eventuele bevoegdheid om aanpassing van (de gevolgen van) de Overeenkomst te vorderen of te verlangen op grond van het bepaalde in artikel 6:230 lid 2 en/of 6:258 en/of 3:53 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

10.8 Iedere beperking of uitsluiting van de schadevergoedingsplicht van Viditel, is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Viditel of van de tot haar bedrijfsleiding behorende personen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan iedere omstandigheid die niet aan Viditel is toe te rekenen en die de nakoming van een verplichting van Viditel uit hoofde van de Overeenkomst geheel of deels verhindert.

11.2 Naast hetgeen volgens de wet valt onder het begrip overmacht, wordt onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt (ook) verstaan (1) iedere omstandigheid waardoor een toeleverancier van Viditel of enige andere derde die betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig aan diens verplichtingen voldoet of kan voldoen, (2) storingen in energievoorziening, internet- of telefoonverbindingen of andere essentiële systemen bij Viditel zelf of haar toeleverancier en (3) staking van personeel, arbeidsongeschiktheid of andere voor Viditel onvoorziene niet-beschikbaarheid van noodzakelijk personeel.

11.3 In het geval van overmacht worden de verplichtingen van Viditel opgeschort. Indien de periode waarin Viditel niet kan nakomen als gevolg van overmacht langer duurt dan twee maanden, is Viditel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoedingsplicht richting Contractant.

11.4 In het geval van overmacht is Viditel gerechtigd een alternatieve Aansluiting, Dienst(en), Apparatuur, Cloud Diensten, Telecom Diensten te bieden aan Contractant tegen dezelfde prijscondities als initieel overeengekomen.

Artikel 12 Buitengebruikstelling/wijziging in verband met beheer

12.1 Viditel is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit naar haar oordeel noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van Apparatuur of de systemen van haar of haar toeleverancier(s), danwel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die Apparatuur of systemen. De Contractant blijft ook tijdens een dergelijke buitengebruikstelling of beperken gehouden de overeengekomen vergoeding(en) te voldoen.

12.2 Viditel is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login procedure van de Diensten.

12.3 Viditel is niet aansprakelijk voor schade van de Contractant als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

Artikel 13 Bescherming persoons- en verkeersgegevens

13.1 Viditel verzamelt niet meer persoons, danwel verkeersgegevens van de Contractant of diens medewerkers dan noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts conform geldende wettelijke bepalingen aangewend en slechts gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van Viditel, waaronder het uitvoeren van direct marketing en persoonsgerichte aanbiedingen door of in opdracht van Viditel. De Contractant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken in en te gebruiken ten behoeve van een database die Viditel aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.

13.2 Gegevens worden door Viditel niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.

13.3 Voor zover de Contractant middels of met behulp van een Dienst persoonsgegevens van derden registreert en/of verwerkt, garandeert de Contractant dat hij zal voldoen aan alle wettelijke voorschriften ter zake en dat het gebruik van de persoonsgegevens geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De Contractant vrijwaart Viditel onvoorwaardelijk voor aanspraken van de personen wiens gegevens worden verwerkt en die verband houden met de registratie, verwerking of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door de Contractant.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die berusten op de door Viditel aan de Contractant te leveren Diensten, Apparatuur, of in het kader van of als onderdeel daarvan te leveren (software)programma’s, ontwerpen, (data)bestanden, documenten, websites, merken, handelsnamen, logo’s, rapporten etc. berusten bij Viditel dan wel de toeleverancier(s) van Viditel.

14.2 De Contractant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet (sub)licentieerbaar en niet overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de onder artikel 14.1 genoemde rechten, onder de in de Overeenkomst genoemde voorwaarden en onder de eventueel door de toeleverancier van Viditel gestelde voorwaarden, welk recht nooit verder zal strekken dan tot hetgeen strikt noodzakelijk is in het kader van de juiste uitvoering van de Diensten. De Contractant onthoudt zich bijvoorbeeld van het verveelvoudigen, kopiëren en/of openbaar maken en/of verspreiden van door Viditel ter beschikking gestelde programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten.

14.3 De Contractant is niet bevoegd om aanduidingen op Apparatuur, Diensten of in het kader van of als onderdeel daarvan te leveren data(bestanden), websites, programma’s of ander materiaal te wijzigen of te verwijderen.

4.4 In het geval Viditel bereid is om in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 een recht van intellectuele eigendom over te dragen, dan dient dit schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. In het geval van een dergelijke overdracht, tast deze overdracht in geen geval het recht van Viditel aan om de aan het betreffende recht ten grondslag liggende ideeën, ontwerpen, protocollen, standaarden etc., zelf te (blijven) gebruiken, of om opnieuw voor derden of zichzelf een op het voor de Contractant gelijkende ontwikkeling te doen.

Artikel 15 Contractsoverneming

15.1 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Contractant niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van Viditel.

15.2 De Contractant verleent door het van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden op voorhand toestemming en medewerking aan gehele of gedeeltelijke overdracht door Viditel van de tussen Viditel en Contractant bestaande rechtsverhouding aan een derde, voor het geval Viditel het geheel of een deel van haar onderneming overdraagt, waaronder ook wordt verstaan overdracht van bepaalde activiteiten of (delen van) (klanten)portefeuille(s),

Artikel 16 Duur en beëindiging

16.1 De duur van de Overeenkomst, zoals deze met de Contractant overeengekomen is, staat vermeld in de Overeenkomst. In de Overeenkomst staat het termijn opgenomen als, onbepaalde tijd (maandelijks opzegbaar) bepaalde tijd (12, 24, 36, 48, 60 maanden).

16.2 Voor alle Diensten geldt dat de looptijd (duur) van de Overeenkomst aanvangt op de datum waarop de Dienst “ready for service” is. Onder “ready for service” wordt in dit kader verstaan, het moment waarop Viditel het geheel van, of één of meer onderdelen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde infrastructuur heeft opgeleverd, ongeacht of de Contractant op dat moment gebruik maakt of kan maken van de Dienst(en). De Dienst is dus ook “ready for service” op het moment waarop Viditel op één of meer, maar niet alle locaties van de Contractant infrastructuur heeft opgeleverd of op het moment waarop wel op alle locaties infrastructuur is opgeleverd maar de Contractant om welke reden dan ook feitelijk nog geen gebruik maakt of kan maken van de Dienst.

16.3 De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt na het einde van de overeengekomen duur stilzwijgend met onbepaalde verlengd, tenzij de Overeenkomst schriftelijk door Viditel of door Contractant wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, of de met Contractant overeengekomen van deze termijn afwijkende opzegtermijn. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of die na verloop van de bepaalde tijd stilzwijgend voor onbepaalde tijd is verlengd, kan door Viditel of Contractant met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, of de met Contractant overeengekomen van deze termijn afwijkende opzegtermijn, worden opgezegd.

16.4 Viditel heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in geval:
– Contractant niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet en als volledige en tijdige nakoming door Contractant nog mogelijk is, de Contractant na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn na de datum van de ingebrekestelling alsnog volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen;
– Contractant niet, niet volledig of (in het geval van een fatale termijn) niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en deugdelijke nakoming door Contractant niet meer of niet meer geheel of niet meer tijdig mogelijk is;
– de Contractant in staat van faillissement is verklaard danwel in surseance van betaling verkeert;
– de Contractant surseance danwel faillissement heeft aangevraagd, danwel een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan;
– de Contractant haar onderneming direct of indirect geheel of gedeeltelijk overdraagt, splitst of fuseert, dan wel in het geval waarin de zeggenschap over Contractant op een andere wijze direct of indirect overgaat op een derde;
– naar kennis van Viditel gekomen omstandigheden, haar naar haar oordeel goede gronden geven om te vrezen dat Contractant niet aan haar reeds opeisbare en/of haar toekomstige financiële of andere verplichtingen ten opzichte van Viditel of ten opzichte van derden zal (kunnen) voldoen;
– op goederen van Contractant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd door een derde;
– Viditel aanwijzingen heeft dat er misbruik wordt gemaakt van een Dienst of Aansluiting, al dan niet door Contractant;
– er sprake is van overmacht aan de zijde van Viditel, waarbij onder overmacht wordt verstaan het bepaalde onder artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden;
– de Contractant valse, onjuiste of onvolledige persoonsgegevens heeft opgegeven;
– de Contractant een Overeenkomst op enige andere wijze onder valse voorwendsels is aangegaan.
– de Contractant gedurende 12 (twaalf) achtereenvolgende maanden geen gebruik maakt van de Dienst;
– de Contractant dan wel aan Contractant gelieerde (rechts)personen of vennootschappen naar het oordeel van Viditel commercieel bezien in ernstige opspraak raken of zijn geraakt;

16.5 Viditel is in de gevallen als genoemd onder artikel 16.4 tevens gerechtigd, naar haar keuze, in plaats van de Overeenkomst direct te beëindigen, haar verplichtingen uit de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, waaronder ook wordt verstaan het beperken of geheel staken van het gebruik door Contractant van de op grond van de Overeenkomst geleverde of te leveren Diensten. Viditel kan nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, ook in het geval de Contractant inmiddels aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Gedurende de periode waarin Viditel gebruik maakt van haar opschortingsbevoegdheid, blijft de Contractant gehouden aan zijn verplichtingen te voldoen.

16.6 In het geval van een beëindiging van de Overeenkomst als gevolg van een situatie als omschreven in artikel 16.4, of in het geval de Contractant de Overeenkomst zelf tussentijds wenst te beëindigen en Viditel geen nakoming van de Overeenkomst verlangt, is de Contractant gehouden om de schade van Viditel die het gevolg is van de beëindiging of de beperking te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op het totale door de Contractant aan Viditel verschuldigde bedrag, vaste en variabele kosten hieronder begrepen, dat de Contractant aan Viditel verschuldigd zou zijn geraakt in het geval de Overeenkomst tot het einde van de looptijd in stand was gebleven. Indien sprake is van een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of die na verloop van de bepaalde tijd stilzwijgend voor onbepaalde tijd is verlengd, wordt uitgegaan van de periode waarin de Overeenkomst zou voortduren als deze was beëindigd met inachtneming van de op grond van artikel 16.3 geldende opzegtermijn, Geen rekening wordt gehouden met eventuele besparingen door Viditel als gevolg van de niet-uitvoering van de Overeenkomst. Met betrekking tot door Contractant aan Viditel in de toekomst verschuldigd te raken variabele gebruikskosten, wordt voor de berekening uitgegaan van de gemiddelde door Viditel over de verstreken looptijd van de Overeenkomst gefactureerde kosten. In het geval er door Viditel op het moment van beëindiging nog geen variabele gebruikskosten zijn gefactureerd, wordt voor de berekening uitgegaan van de gemiddelde gebruikskosten van de overige klanten van Viditel bij dezelfde Dienst(en).

16.7 Hetgeen in artikel 16.6 is bepaald over de gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst, is tevens van toepassing bij enige wijziging van de Overeenkomst, naar aanleiding van een situatie als genoemd in artikel 16.4 of 16.5, of bij enige wijziging op verzoek van de Contractant, die tot gevolg heeft dat de (totale) betalingsverplichting van de Contractant bezien over de gehele contractperiode zou worden verminderd. In dat geval wordt de schade van Viditel vastgesteld op het verschil in het door de Contractant verschuldigde, in de situatie waarin de oorspronkelijke Overeenkomst tot het einde van de looptijd in stand was gebleven en hetgeen de Contractant in de gewijzigde situatie verschuldigd zal raken.

16.8 In het geval van een rechtsgeldige (gehele of partiële) ontbinding van de Overeenkomst, rust op Viditel geen ongedaanmakingsverbintenis.

Artikel 17 Toepasselijk recht en jurisdictie

17.1 Op de Overeenkomst, offertes en facturen van Viditel is Nederlands recht van toepassing alsmede de Telecommunicatiewet en Wet Bescherming Persoonsgegevens.

17.2 Tenzij Viditel en Contractant schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle uit deze Algemene Voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van Viditel.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Zowel de Contractant als Viditel zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Zowel de Contractant als Viditel die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 19 Bereikbaarheid

19.1 Viditel is bereikbaar tijdens reguliere kantoortijden van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 17.30u.

19.2 Viditel, afdeling verkoop is bereikbaar tijdens kantooruren zoals gesteld in artikel 19 lid 1 op telefoonnummer 024 – 204 9900 en per mail via sales@viditel.nl.

19.3 Viditel, afdeling administratie is bereikbaar tijdens kantooruren zoals gesteld in artikel 19 lid 1 op telefoonnummer 024 – 204 9900 en per mail via administratie@viditel.nl.

19.4 Viditel, afdeling Service & Support is voor servicevragen en/of problemen bereikbaar via het online serviceportal via onze klantenportal bereikbaar via https://viditel.freshdesk.com of per mail via support@viditel.nl.

19.5 Viditel, voor spoedeisende gevallen is afdeling Service & Support 24/7 telefonisch bereikbaar via telefoonnummer +31(024) 204 9911. Onder spoedeisende gevallen verstaan wij calamiteiten zoals; verlies, diefstal en/of inbreuk simkaart(en)/mobiel abonnement(en), verstoring(en), inbreuk en/of uitval (vaste/mobiele) internet/dataverbinding(en).

19.6 Poststukken kunnen verzonden worden naar adres;

Viditel Maatwerkcommunicatie BV
De Vlotkampweg 76
6545 AG Nijmegen

Artikel 20 (Wijzigingen) Algemene Voorwaarden en slotbepalingen

20.1 Viditel is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen worden bekendgemaakt op de factuur of worden gepubliceerd op de website van Viditel.

20.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Viditel (https://viditel.nl/algemenevoorwaarden.pdf).

20.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte zal worden gegeven.

20.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Contractant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Viditel eerst van kracht worden nadat Viditel daarvan schriftelijk door Contractant in kennis is gesteld.

20.5 De Contractant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Viditel. De Contractant kiest in haar relatie tot Viditel uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Contractant aan Viditel schriftelijk opgegeven adres.

BIJZONDERE BEPALINGEN TELECOM DIENSTEN

Artikel 21 Gebruik

21.1 De Contractant is gehouden alle noodzakelijke maatregelen te treffen teneinde misbruik of oneigenlijk gebruik van een telecomdienst te voorkomen.

21.2 De Contractant is ook in het geval een (hoger) gebruik van een (al dan niet hosted) telecomdienst het gevolg is van oneigenlijk gebruik of van misbruik door een derde (bijvoorbeeld als gevolg van hacking), gehouden de overeengekomen vergoeding voor het gebruik aan Viditel geheel te voldoen. Viditel is in geen geval aansprakelijk voor (hogere) kosten van de Contractant als gevolg van oneigenlijk gebruik of van misbruik door een derde, behalve voor zover dit oneigenlijk gebruik of misbruik het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Viditel.

21.3 De Contractant zal zich onthouden van enige vorm van oneigenlijk gebruik van een telecomdienst c.q. een gebruik in strijd met het door Viditel beoogde doel van de telecomdienst, waaronder wordt verstaan een normaal door Viditel te voorzien eigen communicatief gebruik. In het bijzonder is de Contractant bij een telecomdienst met een eigenschap strekkende tot onbeperkt gebruik, zoals bij Dienst(en) (inclusief onbeperkt nationaal bellen) naast het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid, gebonden aan de door Viditel gehanteerde Fair Use Policy ten aanzien van de betreffende Dienst.

21.4 De Fair Use Policy ten aanzien van bij Dienst(en) (inclusief onbeperkt nationaal bellen) houdt tenzij hiervan in de Overeenkomst is afgeweken, in ieder geval in, dat het gebruik van deze Dienst niet excessief mag zijn, waarbij onder excessief gebruik in ieder geval (dus niet uitsluitend) wordt verstaan een gebruik gemeten over drie maanden, waarbij de Contractant drie keer meer belminuten gebruikt dan het gemiddelde van de overige klanten van Viditel die gebruik maken van de betreffende Dienst. Indien er sprake is van excessief gebruik in de zin van dit artikellid, dan is Viditel, onverminderd het overigens bepaalde in de Algemene Voorwaarden, gerechtigd (1) haar verplichtingen zonder nadere ingebrekestelling op te schorten (bijvoorbeeld buitengebruikstelling of beperking van het gebruik). Viditel is in dat geval tevens gerechtigd om met terugwerkende kracht over de periode waarin sprake is geweest van excessief gebruik, dit gebruik in rekening te brengen tegen de tarieven die op dat moment gelden en doorbelast worden vanuit haar huidige (toe)leverancier(s).

21.5 Dienst(en) inclusief onbeperkt bellen naar vast en mobiel ofwel onbeperkt nationaal bellen is exclusief 0900, 0906 en 0909-nummers. Deze worden vanuit Viditel per factuur per maand doorbelast naar de Contractant.

Artikel 22 Telefoonnummers, (toegangs)codes

22.1 Door Viditel kunnen aan de Contractant een of meerdere nummers en eventueel bijbehorende wachtwoorden danwel toegangscodes ter beschikking worden gesteld. De Contractant kan geen rechten doen gelden ten aanzien van het gebruik of behoud van dergelijke nummers en eventueel bijbehorende wachtwoorden en/of toegangscodes, behoudens dwingende wettelijke voorschriften omtrent nummerportabiliteit.

22.2 Viditel staat er niet voor in dat een door Contractant gewenst nummer aan Contractant wordt toegekend, ook niet als in de Overeenkomst is opgenomen dat Viditel verplicht is een dergelijk nummer voor de Contractant aan te vragen.

22.3 Viditel is gerechtigd om bij gewijzigde wet-of regelgeving of als gevolg van verhuizing/verplaatsing van de Contractant, of bij andere oorzaken die naar het oordeel van Viditel een wijziging of intrekking noodzakelijk maken, een ter beschikking gesteld nummer, simkaart, of password/toegangscode te wijzigen dan wel in te trekken. In dat geval streeft Viditel ernaar zo spoedig mogelijk mededeling hiervan te doen aan de Contractant en zo mogelijk een overgangstermijn te hanteren.

22.4 In het geval waarin de Contractant op grond van dwingende wet- en regelgeving omtrent nummerportabiliteit aanspraak kan maken op portering/behoud van een nummer en dit ook tijdig en op de juiste wijze doet, is Viditel gerechtigd haar medewerking hieraan niet te verlenen voor zover de Contractant niet aan al zijn opeisbare verplichtingen ten opzichte van Viditel, uit hoofde van de Overeenkomst of uit anderen hoofde, heeft voldaan. Viditel is gedurende de periode waarin de Contractant niet aan bedoelde verplichtingen heeft voldaan, niet gehouden enige handeling te verrichten strekkende tot handhaving of behoud van een nummer.

22.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 20.4, is Viditel in geen geval gehouden na het einde van een Overeenkomst of na het einde van de betreffende telecomdienst, een nummer aan te houden indien door de Contractant niet tijdig of op de juiste wijze om portering/behoud is verzocht.

22.6 Viditel is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Contractant lijdt als gevolg van een wijziging, intrekking of verlies van een nummer zoals bedoeld in artikel 22.2 tot en met 22.4.

22.7 De Contractant zal zich onthouden van gedragingen en gebruik van nummers in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde of in strijd met het door Viditel beoogde gebruik van de Dienst.

22.8 Voor zover Viditel in verband met de uitvoering van de Telecom Dienst genoodzaakt is (nummer)informatie uit te wisselen met andere dienstverleners, staat zij niet in voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving of het anderszins handelen of nalaten door dergelijke dienstverleners.

BIJZONDERE BEPALINGEN INTERNET DIENSTEN

Artikel 23 Gebruik

23.1 Het is de Contractant niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Contractant ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte, e-mailadressen, Domeinnamen en IP-adressen te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Contractant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels danwel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

23.2 De Contractant vrijwaart Viditel tegen aanspraken van derden voor enige schade, ontstaan door in dit artikel Gebruik omschreven gedragingen en/of handelingen van de Contractant.

23.3 De Contractant zal zich onthouden van oneigenlijk gebruik van een Dienst en zal een Dienst dus in geen geval gebruiken voor een ander doel, dan het door Viditel beoogd doel van het gebruik van de Dienst.

23.4 De Contractant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van Viditel of haar leveranciers van en naar de website van de Contractant). Voor de beoordeling van het gegenereerde dataverkeer, leveren de gegevens zoals die blijken uit de systemen/administratie van Viditel dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Contractant te leveren tegenbewijs.

23.5 Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Contractant. Het is de Contractant niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van Viditel gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.

23.6 Het bepaalde in artikel 22 lid 2, 3 en 6 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing, op de in het kader van de uitvoering van een Internet Dienst door Viditel aan de Contractant ter beschikking te stellen e-mailadressen.

Artikel 24 IP-adressen

24.1 Indien is overeengekomen, dat Viditel voor de Contractant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

24.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van IP-adressen zijn afhankelijk van en onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties en/of leveranciers. De desbetreffende instantie en/of leverancier beslist over de toekenning van IP-adressen. Viditel vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

24.3 Viditel houdt zich het recht voor om IP-adressen te wijzigen.

BIJZONDERE BEPALINGEN CLOUD DIENSTEN

Artikel 25 Gebruik

25.1 Het bepaalde in artikel 23 lid 1 tot en met lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op Cloud Diensten.

25.2 In het geval waarin een maximale hoeveelheid dataverkeer deel uitmaakt van de Overeenkomst, dient de Contractant ervoor te zorgen dat deze niet wordt overschreven. Op Viditel rust terzake geen waarschuwingsverplichting. Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid data, is Viditel gerechtigd extra kosten bij de Contractant in rekening te brengen. Voor de beoordeling van het dataverbruik, leveren de gegevens zoals die blijken uit de systemen/administratie van Viditel dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Contractant te leveren tegenbewijs.

25.3 In het geval waarin een maximale hoeveelheid dataverkeer of opslagruimte deel uitmaakt van de Overeenkomst, zal ongebruikt dataverkeer of opslagruimte in een bepaalde periode nooit kunnen worden meegenomen naar of worden verrekend met, verbruik in een andere periode.

Artikel 26 Beveiliging en controle

26.1 De Contractant is verplicht zijn eigen systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat te beveiligen, onder meer door gebruikmaking van up-to-date firewall en antivirus toepassingen.

26.2 In het geval Viditel op grond van de Overeenkomst gehouden is gegevens of data van de Contractant te verwerken, te kopiëren of op haar servers of die van haar toeleveranciers op te slaan, is zij niet verantwoordelijk voor de controle en de juistheid van de resultaten van die dienstverlening. In het geval van opslag c.q. kopiëring van gegevens of data van de Contractant door Viditel, is de Contractant verplicht om zelf regelmatig te controleren of de opslag juist en volledig is verlopen en of de opgeslagen gegevens of data voor hem nog bruikbaar zijn.

26.3 Viditel is nimmer gehouden tot herstel van verminkte/beschadigde of verloren gegane gegevens of data en Viditel is in geen geval aansprakelijk voor schade van de Contractant als gevolg van verlies of verminking/beschadiging van gegevens of data, dan wel als gevolg van openbaring van gegevens of data met een vertrouwelijk karakter.

26.4 De Contractant is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Viditel hiervoor verantwoordelijk is, zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die door de Contractant op zijn eigen systemen of op door Viditel geleverde Apparatuur worden geplaatst.